Termos e condicións de uso

I. Introdución:

1. Grazas por elixir a plataforma de comunicación www.omeuconcello.ribadumia.org.
Mediante o uso e o acceso a este sitio web e ás direccións URL derivadas de www.omeuconcello.ribadumia.org (en diante os sitios web), vostede outorga un contrato vinculante co noso concello, o seu contrato connosco inclúe a súa aceptación a estes “Termos e Condicións de Uso” e a nosa “Política de Privacidade”. Se non estivese de acordo con calquera dos termos, por favor, convidámoslle a que abandone os sitios web.

2. Os sitios web son titularidade do Concello de Ribadumia, cuxa razón social é: Concello de Ribadumia, con sede social en Avda. de Ribadumia nº3, código postal 36636 en RIBADUMIA - PONTEVEDRA, coa conta de correo electrónico: omeuconcello@ribadumia.org.

3. O Concello de Ribadumia indícalle que é obrigación do usuario ler as presentes condicións de uso dos sitios web, considerándose vixentes e por tanto aplicables, recomendando aos usuarios imprimir ou gardar unha copia dos presentes “Termos e condicións de uso” para posteriormente ter coñecemento das mesmas, aínda que as mesmas estarán en todo momento dispoñibles na páxina web (www.omeuconcello.ribadumia.org). Todas as condicións poden ser almacenadas e reproducidas polos usuarios a través de calquera ferramenta dos procesadores de texto convencionais no mercado.

4. Para poder usar e navegar polos sitios web de www.omeuconcello.ribadumia.org, o usuario deberá ter 18 ou máis anos, ou ter 14 e contar co consentimento paterno ou do seu titor a estes termos, ter capacidade para outorgar un contrato vinculante connosco e que ningunha lei aplicable prohíbao, e ser residente en España. O Usuario tamén garante que toda información que proporcione ao Concello de Ribadumia sexa veraz, precisa e completa, e acepta que así sexa en todo momento.

II. Obxecto:

1. É obxecto dos presentes termos de uso a navegación, acceso e uso do portal e da súa información (Browsing, é dicir o ollar un espazo co propósito de recoñecer obxectos nel), está conduta supón a aceptación xurídica automática e sen modificación algunha, dos termos, condicións e advertencias recollidas no presente texto. As condutas descritas confiren a condición de usuario sen necesidade de firma convencional por parte do usuario, en canto aos termos aquí establecidos sen prexuízo da aplicación das correspondentes normativas de obrigado cumprimento. É obrigación de www.omeuconcello.ribadumia.org advertir que se o usuario estivese en desacordo cos termos presentes neste documento, o usuario deberá absterse de acceder aos sitios web, polo que o Concello de Ribadumia convídalle inmediatamente a abandonar este sitio web se está conforme a citada advertencia.

2. O usuario declárase como unha persoa física ou xurídica, o Concello de Ribadumia declara, e o usuario recoñece, que www.omeuconcello.ribadumia.org proporciona gran diversidade de información, servizos e datos, asumindo o usuario a súa responsabilidade no uso correcto dos sitios web. Esta responsabilidade estenderase a todos aqueles usos e prácticas que realice o usuario dentro dos sitios web, así como o uso da información, servizos e datos ofrecidos polo Concello de Ribadumia.

III. Directrices do usuario:

Establecemos unha serie de normas básicas para que o usuario poida seguilas cando acceda aos nosos sitios web, así como cando contrate os nosos servizos. Por favor, siga estas normas:

Directrices de utilización dos sitios web polo usuario:

1. O usuario obrígase a levar a cabo unha utilización dos sitios web, as súas condicións, servizos que se puidesen ofrecer, contidos de conformidade coa Lei, a Moral, os bos Costumes e a orde pública, non utilizándo contrariamente aos contidos presentes neste texto, de forma lesiva para o Concello de Ribadumia ou terceiros, ou que de calquera forma poida danar, inutilizar ou deteriorar os sitios web ou os seus servizos, ou impedir un normal goce dos sitios web por outros usuarios.

2. O usuario absterase de realizar accións que danen, interrompan ou xeren erros nos sistemas do Concello de Ribadumia, así como introducir programas, virus, macros, aplicacións, controis ActiveX ou calquera outro dispositivo lóxico ou secuencia de carácteres que causen ou sexan susceptibles de causar calquera tipo de alteración nos sistemas informáticos.

3. O Concello de Ribadumia resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso aos sitios web e/ou aos Servizos, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso a aqueles usuarios que incumpran os termos e condicións de uso.

IV. Limitación de responsabilidade do Concello de Ribadumia polo uso dos sitios web:

1. Os sitios web poden albergar contidos publicitarios ou estar patrocinados. Os anunciantes e patrocinadores son os únicos responsables de asegurarse que o material remitido, para a súa inclusión nos sitios web, cumpre coas leis que en cada caso poidan ser de aplicación. O Concello de Ribadumia non será responsable de calquera erro, inexactitude ou irregularidade que poidan conter os contidos publicitarios ou dos patrocinadores.

2. O Concello de Ribadumia fai todos os esforzos necesarios para ofrecer a información contida nos sitios web de forma veraz e sen erros tipográficos. No caso que nalgún momento producísese algún erro deste tipo, alleo en todo momento á vontade do Concello de Ribadumia, procederíase á corrección da errata o máis axiña posible e facilitarase ao usuario a información e opcións establecidas na lexislación vixente.

3. O Concello de Ribadumia non será responsable fronte ao Usuario, en canto:

 • 3.1 A eficacia na conexión así como a velocidade de acceso aos sitios web polo usuario. As interferencias, omisións, interrupcións, virus informáticos, avarías telefónicas ou desconexións no funcionamento operativo do sistema electrónico por causas alleas ao Concello de Ribadumia.
 • 3.2 A información introducida por usuarios e terceiras persoas, alleas ao Concello de Ribadumia e cos que non se manteña ningún tipo de acordo nin colaboración contractual.
 • V. Política de ligazóns e exencións de responsabilidade:

  1. O Concello de Ribadumia non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidas na plataforma e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.

  2. O Concello de Ribadumia declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera dano que, aos usuarios dos seus sitios web, puidesen derivarse da navegación polos seus sitios web. En consecuencia, o Concello de Ribadumia non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir o usuario.

  VI. Vixencia do presente texto:

  1. O Concello de Ribadumia resérvase o dereito para realizar as modificacións que considere oportunas, sen aviso previo, no contido dos sitios web. Tanto no referente aos contidos do sitios, como nas condicións de uso dos mesmos. Ditas modificacións poderán realizarse, a través do sitio web, por calquera forma admisible en dereito e serán de obrigado cumprimento durante o tempo en que exclusivamente se atopen publicadas e a disposición nos sitios web e ata que non sexan modificadas por outras posteriores.

  2. O Concello de Ribadumia resérvase o dereito para actualizar o uso, termos e condicións aplicables aos sitios web. Sendo sempre de aplicación, en beneficio do usuario, os vixentes no momento en que acceda ao sitio web, así como os vixentes a data da posible solicitude de servizos, se fose este o caso. A actualización se pre-avisará a través do sitio web, que se abrirá ao acceder á páxina cunha antelación mínima de 15 días.

  VII. Propiedade intelectual e industrial:

  1. Todos os textos, imaxes, contidos, logos, marcas rexistradas ou non, así como os medios e formas de presentación e montaxe dos sitios web, son titularidade orixinaria ou derivada do Concello de Ribadumia. Consecuentemente son obras ou contidos protexidos como propiedade intelectual e/ou propiedade industrial polo ordenamento xurídico español conforme ao Real Decreto Lexislativo 1/1996, do 12 de abril polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual e pola Lei 17/2001, do 7 de decembro, de Marcas, séndolles ademais aplicables tanto a normativa española afín e comunitaria nos citados campos, como os tratados internacionais relativos á materia e subscritos por España.

  2. Todos os dereitos sobre os contidos, están reservados quedando prohibida expresamente a reprodución, distribución, comunicación pública, transformación e/ou calquera modalidade de uso, da totalidade ou parte dos contidos dos sitios web sen o consentimento expreso do Concello de Ribadumia.

  VIII. Lexislación aplicable e xurisdición:

  1. O Concello de Ribadumia resérvase así mesmo a facultade de presentar as accións civís ou penais que considere oportunas pola utilización indebida das súas páxinas web e contidos, ou polo incumprimento das presentes condicións.

  2. As partes acordan, das súas libres vontades que a relación entre o usuario e o Concello de Ribadumia rexerase pola normativa española vixente e serán competentes para decidir sobre calquera controversia que se puidese suscitar entre o usuario e o Concello de Ribadumia, os xulgados ou tribunais da localidade de Pontevedra.

  ...adegas, cultura, arte, restauración, descanso, calidade...

  RIBADUMIA >